පිළිබඳව

පරමාර්ථය

CARDET නිකොසියා විශ්වවිද්‍යාලය සහ Carites ජාත්‍යන්තර ආයතනය සමඟ එකතු වී ස්ථාපිත කරන ලද “ස්වේච්චාවෙන් ආපසු යාම පිළිබඳ තොරතුරු හා උපකාරක මධ්‍යස්ථානය” – AVR සයිප්‍රස් මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ක්‍රියාවලිය සඳහා සම අරමුදල සපයනු ලබන්නේ යුරෝපීය ආපසු යෑමේ අරමුදල සහ සයිප්‍රස් රජයයි. මෙම ක්‍රියාවලියේ අරමුණ වනුයේ තුන්වන ලෝකයේ රටවල ජාතිකයන් හට ආපසු තම රටට යෑම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු, මානසික සහ ආර්ථික සහයෝගය ලබා දීම වේ.

මෙම සේවය සපයනු ලබන්නේ තුන්වන ලෝකයේ රටවල ජාතිකයන් හට, ජාත්‍යන්තර ආරක්ෂාව සොයන්නන් හට, සරණාගතයන් හට, ක්‍රමවත් නොවන තුන්වන ලෝකයේ රටවල් වලින් සංක්‍රමණය වූවන් හට තම රටට ආපසු යෑම සඳහාය. ප්‍රතිලාභියා හට මෙම වැඩසටහනින් ඕනෑම අවස්ථාවක ඉවත් විය හැකිය.