එය ඔබගේ සිද්ධිය අනුව, පැවැත්ම සහ ගුවන් ගමන් ලියවිල්ල සහ යන රට අනුව වෙනස් වේ.

තනි පුද්ගලයෙකුට හෝ යුවලකට සති දෙකක කාලයක සිට මාසයක පමණ කාලයක් ගත වේ (සාමාන්‍යයෙන් සති 2-3ක්). පවුල් සඳහා ඊට වඩා වැඩි කාලයක් ගත විය හැකිය, දරුවන්ගේ තත්වය සලකා බලා ( සමාන්‍යයෙන් මාසයක් පමණ): දරුවන් සිටින විට වැඩිදුර පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු වේ.