ගුවන්තොටු පල තුලදී සහාය ලබා දීම

AVR සයිප්‍රස් ඔබට පහත සඳහන් ලෙස උදව් කරනු ලැබේ:

  • සංචාරය කිරීමට අවශ්‍ය ලියවිලි ලබාදීම
  • ඔබ ආපසු යන රටට ගුවන් ගමන් පහසුකම් ලබා දීම
  • සයිප්‍රස් ගුවන්තොටුපල තුලදී සහයෝගය ලබා දීම
  • ඔබ යන රටෙහි ගුවන්තොටුපල තුලදීද සහය ලබා දීමේ හැකියාව ඇත.

ඔබ ගුවන් තොටුපලට යාමට පෙර ඔබට ගෙන යා හැකි ගමන් මලු වල බර ප්‍රමාණය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමක් කරනු ලැබේ. එහිදී ඔබට එම බඩු AVR සයිප්‍රස් හි වියදමින් නැව් ගත කිරීමට අවස්ථාව ලැබේ.
කරුණාකර ඔබගේ ගමන් මලු වල බර ප්‍රමාණය කිරා බලන්න නැතහොත් ඒ සඳහා වැඩිපුර මුදලක් ගෙවීමට සිදු විය හැක.
ඒ වාගේම ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග (ජංගම පරිඝනක ආදිය) ඔබ අතේ තබා ගන්න ගමන් මල්ලෙහි තබා ගන්න.
ඔබගේ නියෝජිතයා විසින් ගුවන්තොටුපල තුලදී ඔබව හමුවීමට වෙලාවක් යොදා ගනු ලැබේ. කරුණාකර ගුවන්තොටුපල කටයුතු කර ගැනීමට වෙලාව ඇති වන පරිදි එම හමුවීම සිදුවන ස්ථානයට ඔබගේ ගුවන් ගමනට පැය දෙකකටවත් පළමු පැමිණෙන්න.

ඔබගේ නියෝජිතයා ඔබ ගමන් මලු වලින් නිදහස් වී ගුවන්යානයට ඇතුල්වීමේ බලපත්‍රය ලබා ගන්නා තෙක් පිටත්වීමේ පර්යන්තය අසල ඔබත් සමග සිටිනු ලැබේ.

ඔබගේ නියෝජිතයා එහිදී ඔබට යුරෝ 400ක ගෙවීම් කාඩ් පතක් ඔබගේ ප්‍රතිසංකලනය වීම වෙනුවෙන් දෙනු ලබන අතර එහිදී එම නිශ්චිත මුදල් ප්‍රමාණය ලබාගත් බවට ඔබ පෝරම කීපයකට අත්සන් තබන ලෙස ඉල්ලීමක් කරනු ලබයි.