ආපසු යන රට

තුන්වන ලෝකයේ රටකට අදාළ වේ ( සම්භවය වූ රට, සංක්‍රාන්ති හෝ වෙනත්). බොහොමයක් අවස්ථාවලදී, ආපසු යෑම සිදු වන්නේ තම මුල් රටට වේ, නමුත් මෙම නිර්වචනය මෙහිදී භාවිතා කරනු ලබන්නේ වෙනත් (වියහැකි) ගමනාන්තද සඳහන් කිරීම සඳහාය.

ආපසු යන තැනැත්තා

යුරෝපීය ජාතික නොවන (උදා: තතුන්වන ලෝකයේ රටකට අයත්) ආපසු රටට යන , සිය කැමැත්තෙන් හෝ බලහත්කාරයෙන්.

ස්වේච්චාවෙන් ආපසු යාම

IOM ස්වේච්චාවෙන් ආපසු යෑම නිර්වචනය කරනු ලබන්නේ “සහයෝගය සහිතව ( මෙහිදී එය සහයෝගය සහිතව ස්වේච්චාවෙන් ආපසු යෑම විය හැක) හෝ ස්වාධීනව සිය රටට ආපසු යෑම, සංක්‍රාන්ති වන හෝ තුන්වන ලෝකයේ රටකට සිය කැමැත්තෙන්.” විදේශ හා සංක්‍රමණ නීතියට අනුකූලව (පරි.105 ලිපි 180D) පැමිණි විශේෂිත වූ රාජකාරියෙහි කාල පරියාසය තුල ආපසු යාමේ තීරණය ගැනීමට බැදී ඇත.

සහයෝගය සහිතව ස්වේච්චාවෙන් ආපසු යෑම

මෙහිදී විශේෂයෙන් අදහස් කරන්නේ “ප්‍රතිපාදන සැලසීම (සැපයුම්, ආර්ථික සහ /හෝ අනෙකුත් කාරණා) සැලසීම මගින් සහයෝගය ලබා දීම, ආපසු යන පුද්ගලයාට ස්වේච්චාවෙන් ආපසු යෑමට. සහයෝගය සහිතව ස්වේච්චාවෙන් ආපසු යෑම යනු ස්වෙච්චාවෙන් ආපසු යෑම යන්නට යෙදෙන වෙනත් වචන මාලාවකි. බොහෝවිට (ආර්ථික) සහයෝගය සෘජුවම හෝ වෙනත් ආයතන වලට අදමුදල් ලබා දීමෙන්, ලබා දෙනු ලබන්නේ සාමාජික රජය විසිනි.” යුරෝපීය ආපසු යෑමේ අරමුදල තවත් අරමුදල් සපයන මූලාශ්‍රයකි.

ස්වේච්චාවෙන් පිටත්වීම

එය පදනම් වන්නේ 2008/115/EC නියමය මත වන අතර “එහි අදහස වන්නේ ආපසු යාමේ තීරණය බැදීම් වලට අනුකූලව, එම විශේෂිත වූ කාර්යයෙහි ස්ථාවර කාල සීමාව තුල ආපසු යා යුතුය යන්නය.” ගිවිසුම එක හා සමාන වචන මාලා යොදා ගනී. මේ අනුව මෙය ස්වේච්චාවෙන් ආපසු යාමත් සමඟ ස්වේච්චාවෙන් පිටත්වීම වෙනස් වේ, අවසානයේදී මෙහිදී ආපසු යෑමට බැඳී ඇත.