පුවත්

Peer education usually involves people from similar backgrounds who teach and support each other. In addition to that peer education helps people to share their experience and knowledge. In this line INTO project tries through a peer mentoring programme to promote strategies and methods that help students with a migrant background who are at risk of early school leaving to maintain their motivation.

Peer education usually involves people from similar backgrounds who teach and support each other. In addition to that peer education helps people to share their experience and knowledge. In this line INTO project tries through a peer mentoring programme to promote strategies and methods that help students with a migrant background who are at risk of early school leaving to maintain their motivation.

In the current times of economic turbulence and market shortcomings, where the majority of EU citizens are struggling to manage major social and personal financial challenges, there is an immediate need for the development of EU citizens ...

Στη σύγχρονη κοινωνία μας η μετανάστευση είναι αδιαμφισβήτητα ένα σύνηθες φαινόμενο. Ωστόσο, οι μετανάστες, και συγκεκριμένα οι Υπήκοοι Τρίτων Χωρών, αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις με αποτέλεσμα να περιθωριοποιούνται.